Tugann Ros na Rún ómós do phríobháideacht gach duine a thugann
cuairt ar a suíomh idirlín. Tugtar sracléiriú sa Ráiteas Príobháideachta
seo maidir le bailiú agus úsáid faisnéise pearsanta a chruinníonn Ros na
Rún ó úsáideoirí an tsuímh idirlín seo. Féadfaimid an Ráiteas
Príobháideachta a uasdátú ó am go chéile chun go n-áireofar aon
athruithe ar an teicneolaíocht nó ar an reachtaíocht a d’fhéadfadh difear
a dhéanamh don tslí ina ndéanaimid do chuid faisnéise pearsanta a
phróiseáil. Aon phróiseáil ar do chuid faisnéise pearsanta arna cruinniú
ag Ros na Rún mar thoradh ar an úsáid a bhaineann tú as an suíomh
idirlín seo, rialaítear í le forálacha na nAchtanna um Chosaint Sonraí
1988 agus 2003 (arna leasú) ar Achtanna de chuid na hÉireann iad, an
tAcht um Chosaint Sonraí 2018 agus na Rialacháin Ghinearálta um
Chosaint Sonraí 2018 (“GDPR”)
Níl Ros na Rún freagrach as cleachtais phríobháideachta aon suíomh
idirlín seachtrach a bhféadfaí rochtain a fháil orthu tríd an úsáid a

bhaineann tú as an suíomh idirlín seo. Tá a gcuid ráiteas
príobháideachta féin ag na suímh idirlín tríú páirtí sin agus ba chóir duit
breathnú ar an mbeartas atá acu ó thaobh príobháideachta agus fianán.
Is é is aidhm leis an mbeartas príobháideachta seo a mhíniú conas mar
a dhéanann www.rosnarun.com an fhaisnéis phearsanta a chruinníonn
sé fútsa tríd an úsáid a bhaineann tú as suíomh idirlín Ros na Rún a
bhailiú agus a úsáid. Cinnteoidh Ros na Rún go ndéanfaidh sí an
fhaisnéis phearsanta go léir a sholáthraíonn tú a choinneáil de réir na n-
oibleagáidí atá uirthi faoin reachtaíocht reatha maidir le Cosaint Sonraí
agus GDPR.

Nuair a sholáthraíonn tú aon fhaisnéis phearsanta do Ros na Rún (msh.
le haghaidh comórtas) tá oibleagáidí dlí orainn i do leith maidir leis an
tslí a n-úsáidimid na sonraí sin. Ní mór dúinn an fhaisnéis a bhailiú ar
shlí chothrom, is é sin le rá, ní mór dúinn míniú a thabhairt i dtaobh
conas a úsáidfimid í agus ní mór dúinn é a rá leat más mian linn an
fhaisnéis a thabhairt d’éinne eile (a iarraidh ort do thoiliú a thabhairt
dúinn í a thabhairt do thríú páirtithe).

Cén fhaisnéis phearsanta a bhailíonn Ros na Rún nuair a thugaim
cuairt ar a suíomh idirlín?

Má bhíonn uait teagmháil a dhéanamh linn ag úsáid an foirm teagmhála,
beidh do ainm agus seoladh ríomhphost againn. Cinnteoimid go ndéanfar
an fhaisnéis phearsanta go léir a sholáthraítear a choinneáil ar bhonn
slán agus de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003
(arna leasú) agus an Achta um Chosaint Sonraí 2018 agus GDPR.
Má tá tú faoi 18 mbliana d’aois, iarr cead ar do thuismitheoir nó ar do
chaomhnóir le do thoil chun do chuid faisnéise pearsanta a sholáthar
dúinn.

Beartas Fianán

Is é atá i bhfianán méid beag sonraí a mbíonn aitheantóir uathúil ag
gabháil leis go minic agus a chuirtear a chur chuig brabhsálaí do
ríomhaire nó do ghutháin póca (dá ngairtear “feiste” anseo) ó ríomhaire
suímh idirlín agus a stóráiltear ar thiomántán crua d’fheiste. Féadfaidh
gach suíomh idirlín a fhianán féin a sheoladh chuig do bhrabhsálaí má
cheadaíonn sainroghanna do bhrabhsálaí é, ach (chun do
phríobháideacht a chosaint) ní cheadaíonn do bhrabhsálaí do shuíomh
idirlín rochtain a fháil ach amháin ar na fianáin a chuir sé féin chugat
cheana agus ní ar na fianáin a chuir suímh idirlín eile chugat. Déanann
go leor suíomh idirlín an méid sin aon uair a thugann úsáideoir cuairt ar
an suíomh d’fhonn sreabhadh tráchta ar líne a rianú.
Le linn aon chuairt a thugann tú ar shuíomh idirlín Ros na Rún, déantar
na leathanaigh a fheiceann tú, chomh maith le fianán, a íoslódáil chuig

d’fheiste. Is féidir le faisnéis a sholáthraíonn fianáin dúinn cuidiú linn
anailís a dhéanamh ar phróifíl na ndaoine a thugann cuairt.

Seo a leanas na fianáin atá in úsáid ar an láithreán:
– roghnachas teanga

tríú páirtí:
– anailísíocht google
– twitter
– instagram
– facebook